Wakil Sasar bersama skuad Memanah MSSM Selangor 2017

Team SASAR in Team SELANGOR @ MSSM 2017! FIGHTING SELANGOR